Redding kerktoren van Hegebeintum/Hogebeintum: archeologisch onderzoek

Voor het vastzetten vaan de toren van Hegebeintum moest het bodemarchief worden verstoord. Twee boringen geven archeologen de mogelijkheid de bodem onder de toren te onderzoeken.

De toren van de hoogste terp van Nederland, die van Hegebeintum, in Friesland, liep gevaar weg te zakken. De eigenaar van de toren, de Stichting Alde Fryske Tsjerken (oude Friese kerken), startte daarom een actie om de toren te redden. Omdat bij de redding bodemarchief verloren zou gaan, werd parallel aan de redding een archeologisch bodemonderzoek uitgevoerd, onder coördinatie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op 10 juni 2015 zijn hiertoe twee diepe boringen gezet, tot respectievelijk 9 en 11 m onder het maaiveld. De resultaten van deze boringen worden op dit moment onderzocht door een team van onderzoekers van verschillende instellingen. Het is de bedoeling dat de resultaten worden  gepubliceerd in een Jaarverslag van de Vereniging voor Terpenonderzoek (2017).

Scroll naar boven